Behandling  av  personuppgifter  –  information  enligt  Dataskyddsförordningen  (2016/679/EG)   

 FFantastic är personuppgiftsansvarig  för  de  personuppgifter  vi  erhåller  i  samband  med  tjänster   eller  som  annars  behandlas  när  tjänster  förbereds  eller  administreras.  Du  är   inte  skyldig  att  lämna  efterfrågade  personuppgifter  till  oss  men  utan  att  det   sker  kan  vi  inte  utföra  arbete  åt  er  då  vi  i  förekommande  fall  inte  kan   säkerställa  resultatet  av  en  behandling.    

Vi  behandlar   uppgifterna  för  att  utföra  och  administrera  tjänsten,  för  att  tillvarata  dina   intressen  samt  i  förekommande  fall  för  redovisnings-­‐  och  faktureringsändamål.   Dessa  uppgifter  behandlas  på  grundval  av  att  uppgifterna  behövs  för  att  kunna   fullgöra  våra  skyldigheter  enligt  avtal  samt  i  förekommande  fall  av  att  vi   erhållit  ett  samtycke  från  er  att  behandla  uppgifterna.  

Uppgifterna  kan  också  användas  för  affärs-­‐  och  metodutveckling,  marknadsanalys,  statistik  och   riskhantering.  Uppgifterna  som  behandlas  i  syfte  att  utveckla  och  analysera   verksamheten  behandlas  på  grundval  av  vårt  berättigade  intresse  att  utveckla   verksamheten  och  kommunicera  med  våra  kontakter.   Vi  kommer  inte  att  lämna  ut  personuppgifter  till  utomstående  annat  än  i  de  fall  då det (i) särskilt  överenskommits  mellan  FFantastic  och  dig,  (ii)  då  det  inom  ramen   för  ett  visst  uppdrag  är  nödvändigt  för  att  tillvarata  dina  rättigheter,  (iii)  om  det  är  nödvändigt  för  att   vi  skall  fullgöra  lagstadgad  skyldighet  eller  efterkomma  myndighetsbeslut  eller  beslut  av  domstol,   eller  (iv)  för  det  fall  vi  anlitar  utomstående  tjänsteleverantörer  som  utför  uppdrag  för  vår  räkning.    

Personuppgifterna  sparas,  under  en  tid  om  längst  tre  år  från  dagen  för  ärendets  slutförande,   eller  den  längre  tid  som  påkallas  av  ärendets  natur.  Uppgifter  som  behandlas  i  syfte  att  utveckla,   analysera  och  marknadsföra  [Ange  företaget]  verksamhet  sparas  under  en  tid  om  två  år  efter  den   senaste  kontakten.  

Du  har  rätt  att  kostnadsfritt  begära  information  från FFantastic  om  användningen  av  de personuppgifter  som  rör  dig.  Vi  kommer  på  din  begäran  eller  på  eget  initiativ  rätta  eller  radera   uppgifter  som  är  felaktiga  eller  begränsa  behandlingen  av  sådana  uppgifter.  Du  har  vidare  rätt  att   begära  att  dina  uppgifter  inte  behandlas  för  direktmarknadsföringsändamål.  Du  har  också  rätt  att  få   del  av  dina  personuppgifter  i  ett  maskinläsbart  format  eller,  om  det  är  tekniskt   möjligt,  att  få  uppgifterna  överförda  till  en  tredje  part  som  du  anvisar.  Om  du  är  missnöjd  med  vår   behandling  kan  du  lämna  in  ett  klagomål  till  en  tillsynsmyndighet  vilket  i  Sverige  är  Datainspektionen   (www.datainspektionen.se).   Du  kan  också  vända  dig  till  tillsynsmyndigheten  i  det  land  där  du  bor  eller   arbetar.